Ochrona danych osobowych w Programie GML

Poniżej przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, którymi kierujemy się w celu pełnej ochrony Państwa danych.

Zasady wymienione poniżej wyjaśniają sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych.

 

PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO),
 2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja HELIOS, z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II 11 A,  KRS: 0000383930, NIP: 586 226 78 50, REGON: 221215100.

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań realizowanych dla Państwa przez Fundację HELIOS.

- Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją Helios.

- Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, zależy od: przepisów prawa obligujących nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okresu przez jaki są świadczone usługi; okresu na jaki została udzielona zgoda.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona przez Państwa zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Staramy się chronić przekazane przez Państwa dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas.

Ponadto, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe nie są  przekazywane, sprzedawane użyczane innym osobom czy instytucjom. Powyższe może mieć miejsce wyłącznie, gdy zostaną Państwo poinformowani o celu i zakresie powierzania, a także gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę, czy też będzie się to odbywało na Państwa życzenie.  Ponadto, Państwa dane możemy udostępnić w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo sprostowania danych;
 3. prawo ograniczenia przetwarzania;
 4. prawo usunięcia danych;
 5. wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
 7. prawo do przenoszenia danych.

Do realizacji swoich usług Fundacja HELIOS nie profiluje przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

 

WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ DZIECKO


Fundacja HELIOS świadczy usługi, których odbiorcami mogą być dzieci poniżej 16 roku życia. W takim wypadku zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wyraża osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Przekazane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.